top of page

מה בעצם אנחנו חוגגים בל"ג בעומר?

ל"ג בעומר חל ביום י"ח באייר. הוא נקרא כך, משום שהוא היום השלושים ושלושה מתוך ארבעים ותשעת הימים בספירת העומר. כאשר בית המקדש היה קיים, הובא אליו העומר, אלו הן אלומות השיבולים שנקצרו מן התבואה החדשה, כביכורים בפסח.

ספירת העומר מתחילה בלילה השני של חג הפסח ונמשכת עד לחג השבועות, ארבעים ותשעה ימים. בניגוד לכל ימי ספירת העומר, אשר בהם נוהגים מנהגי אבלות, מקובל ל"ג בעומר כיום שמחה.

המסורת קשרה את ל"ג בעומר לאירועי גבורה במרד בר-כוכבא. כמו כן, ביום זה פסקה המגפה שפגעה בתלמידי רבי עקיבא, ולכן מציינים אותו כיום שמחה. ל"ג בעומר הוא אומנם חג ססגוני ומרכזי בימינו, אולם מפתיע לגלות שאינו מוזכר - לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא ואפילו לא בספרות הגאונים שנכתבה אחריה. בספרות הלכתית שנכתבה מאוחר יותר דווקא מוזכר ל"ג בעומר אך גם כאשר מוזכר החג, בחלק ניכר מהמקומות, הוא אינו מופיע כיום מיוחד, אלא כתאריך המציין מעבר מתקופה אחת לזו שבאה אחריה.הסבר קצר על מנהגי החג:

הדלקת מדורות למנהג זה יש שני מקורות:

1. החיבור בין מרד בר כוכבא, ל"ג בעומר והדלקת מדורות: המורדים הדליקו משואות על ראשי ההרים כדי להעביר את ההודעה על פרוץ המרד והמדורות שאנו מדליקים היום הן לזכר אותן משואות.

2. השריפה בבית שמעון בר יוחאי וספר הזוהר: על-פי המסופר בספר הזוהר, ביום מותו של רבי שמעון בר יוחאי הוא ביקש לגלות לחבריו סודות מספר הזוהר – אך לא הספיק וביתו נשרף. לזכר האש ששרפה את ביתו נוהגים להדליק מדורות ביום פטירתו של בר יוחאי, שהוא ל"ג בעומר.


הילולת רבי שמעון בר יוחאי בכל שנה בל"ג בעומר מתקיימת הילולת רבי שמעון בר יוחאי ומשתתפים בה אלפי אנשים. ההילולה מתקיימת ליד קברו של בר יוחאי, בהר מירון שליד צפת (כן כן, אותו ההר שטיפסתם בטיול ים אל ים המסורתי!). לפי המסורת, רבי שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר, נשמתו עלתה השמימה והתאחדה עם עולמות עליונים. האיחוד הוא כעין חתונה ומכאן התגלגל מנהג קיומה של הילולה – חתונה – על קברו של בר יוחאי.


תספורות לילדים בני שלוש - "חלאקה" אחד הטקסים המיוחדים המתקיימים בל"ג בעומר הוא טקס החלאקה המתקיים בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. במהלך ההילולה מביאים בנים בני שלוש שמעולם לא הסתפרו קודם ועושים להם תספורת ראשונה במקום.


חתונות וחופות בימי ספירת העומר, שהם ימי אבלות לא נהוג להתחתן משום שלא נהוג לקיים שום חגיגה. ל"ג בעומר הוא עצירה של ימי האבל ובישראל נהוג ביום זה לקיים חתונות רבות.


משחק בחץ וקשת חץ וקשת היה כלי הנשק בימי בר-כוכבא. ואנו נוהגים להתאמן משחקי מלחמה לזכר בר כוכבא. תלמידי החכמים של רבי שמעון בר יוחאי היו מתאספים בחוץ כדי ללמוד תורה בניגוד להוראות הרומאים. הם לקחו אתם חצים וקשתות משום שהשתתפו במרד וכשגילו אותם טענו שיצאו לשחק ולא ללחום.

על פי חז"ל, בימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה קשת בשמים. הקשת מסמלת ביהדות את סופה של פורענות – כפי שרואים אותה לראשונה בסוף המבול בסיפור נוח. לפי סיפור זה רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק שבכוחו להגן מפני פורענות ולכן לא היה צריך את הקשת בימיו. לזכרו ולזכר גדולתו אנו משחקים בחץ וקשת.

131 צפיות
bottom of page