top of page

פוליטיקה בימי קורונה 13.4.2020

1. מגדר, קורונה והאו"ם: לפני כמה ימים פורסם דוח מטעם צוות מומחים שמינה המטה לביטחון לאומי (המל"ל), שהוא אחד הגופים הלאומיים המובילים את ניהול המשבר. מהדוח התגלה שצוות המומחים מונה 22 גברים – ללא אף אישה. בעקבות הפרסום, קמה מחאה ציבורית של ארגוני חברה אזרחית שונים בדרישה לשוויון ולשילוב נשים בקבלת החלטות סביב משבר הקורונה. עניין זה מוסדר בישראל באמצעות חוק שיווי זכויות האישה שקובע שבכל ועדה ציבורית צריך להינתן ביטוי הולם לייצוג נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה. הוראה זו הוכנסה לחוק ברוח החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם משנת 2000, בה מודגשת חשיבות ייצוג נשים בכל הרמות של תהליכי קבלת החלטות למניעת סכסוכים ולפתרונם. 2. הוועדה לבחירת שופטים עומדת במרכז אחת המחלוקות במשא ומתן הקואליציוני. על מה בעצם מדובר? הוועדה לבחירת שופטים פועלת מתוקף חוק יסוד: השפיטה והיא מונה תשעה חברים: שלושה שופטים, שני שרים, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. חוק בתי המשפט קובע שמכל אחת מקבוצות אלו תהיה לפחות אישה אחת, שדיוני הועדה יהיו חסויים וכן שכל אחד מחברי הועדה יצביע בה לפי שיקול דעתו. על מנת למנות שופט שלום ושופט מחוזי נדרש רוב רגיל בוועדה, אולם שופט עליון יש למנות ברוב של שבעה מתוך תשעה, כלומר בהסכמה רחבה. ובחזרה למשא ומתן הקואליציוני: המחלוקת בין הצדדים היא על זהות שר המשפטים שגם עומד בראש הוועדה, שכן רק השר יכול להחליט מתי מתכנסת הועדה, ובכך יש לו כוח רב והשפעה על תהליך המינוי. 3. קורונה וזכויות אזרח: מפגינים מול ביתו של חבר הכנסת גבי אשכנזי קיבלו היום קנסות כבדים מהמשטרה. מדובר באירוע חריג, שכן מדובר בזכות אזרח בסיסית, ואפילו בתקנות לשעת חירום שקבעה הממשלה מאפשרים לצאת מהבית לטובת הפגנה. יחד עם זאת, בצו בריאות העם נקבע שהפגנות יוכלו להתקיים בקבוצות של עד 10 אנשים ובמרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. בעוד המשטרה טוענת שהנחיות אלו הופרו, המפגינים עומדים על כך שהפגינו בהתאם לחוק.

26 צפיות
bottom of page