top of page

פוליטיקה בימי קורונה 24.4.2020

לקראת שבת, שלושה סיפורים מעניינים במיוחד: 1. האם יש חפרפרת בישיבות הממשלה? בשגרה, ממשלת ישראל מתכנסת לישיבה שבועית בימי ראשון בירושלים, אבל בתקופה האחרונה, ישיבות הממשלה מתקיימות באמצעות שיחות ועידה, לפעמים בוידאו ולפעמים בטלפון. לפי חוק יסוד: הממשלה, ניתן להגדיר חלק מן הישיבות כסודיות, ובמקרה של מצב חירום, כמו מגיפה, תקנון הממשלה קובע שכל הישיבות יהיו סודיות. לרוב, התקשורת מדווחת על הנעשה בישיבות ממשלה באמצעות הדלפות של חלק מן המשתתפים, אולם לאחרונה - החלו להופיע דיווחים כבר בזמן ישיבות הממשלה, והם כללו ציטוטים מדויקים של דברי המשתתפים. משערים שעיתונאי אחד או יותר החלו מתחברים בזמן אמת לישיבות הממשלה, כנראה בעזרת אחד השרים או משתתף אחר בישיבות. בעקבות זאת היועץ המשפטי לממשלה התריע שחשיפת מידע מהישיבות היא עבירה פלילית והדגיש את חשיבות השמירה על עיקרון שלטון החוק. ואכן, בימים האחרונים החל מזכיר הממשלה למחייב את השרים לחתום על התחייבות שלא ישתפו את תוכן ישיבות הממשלה עם אנשים שאינם מורשים לכך. 2. ובעניין רציני יותר: אתמול פרסם בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק פסק דין משמעותי במיוחד. בעקבות עתירה שהוגשה לו, דן בית המשפט בחוק עובדים זרים שקבע שעובדים זרים שנכנסו לישראל בצורה לא חוקית, נדרשים להפקיד 20% ממשכורתם בקרן מיוחדת, ולכך נוספים 16% נוספים שמפקידים המעסיקים שלהם לאותה הקרן. מטרת החוק היא לעודד את העובדים המסתננים לעזוב את ישראל ובכך להדגיש את הריבונות של ישראל, את אופיה היהודי ואת עיקרון שלטון החוק, ומשום כך - הכסף בקרן זו משתחרר ומוחזר להם רק כאשר הם עוזבים את ישראל. השופטים קבעו ברוב קולות שניכוי 20% משכרו של עובד הוא פגיעה קיצונית בזכות לקניין, אשר מוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולכן הורה לבטל סעיף זה בחוק. החלק אותו מפרישים המעסיקים יישאר בקרן ויועבר לעובדים כאשר יעזבו. ביטול סעיף בחוק שחוקקה הכנסת נחשב לצעד חריג בו נוקט בית המשפט, והוא מבטא אקטיביזם שיפוטי. 3. ועניין אחרון להיום - האם הזכות לביטחון יכולה להתנגש עם… הזכות לביטחון? בואו נדבר על לימודי הנהיגה: משרד התחבורה ביקש להחזיר לשגרת פעילות את מורי הנהיגה, וזאת על מנת לדאוג לפרנסתם ולאפשר לתלמידים להשלים את לימודיהם ולגשת לטסט. במקביל, משרד הבריאות קבע שהשיעורים צריכים להתקיים עם כפפות, מסיכה ומחיצת פלסטיק בין המורה לתלמיד - כדי להגן על זכותם לבריאות ולביטחון. בתגובה, הודיעו מורי הנהיגה שהם פותחים בשביתה, שהיא חלק מזכויות העובדים שלהם - משום שאותה מחיצת פלסטיק פוגעת בשדה הראיה ברכב ויכולה לסכן את התלמיד והמורה ולפגוע בזכותם לביטחון.

21 צפיות
bottom of page