top of page

תנאי שימוש במסע בצופים

הנך רשאי/ת לגלוש באתר באופן חופשי ולהוריד ממנו חומר חינוכי ופעילויות לשם קידום החינוך והחברה הישראלית. ניתן להשתמש בכל חומר באתר לצרכים אישיים וחינוכיים ובלבד שאינם מסחריים. אין רשות להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לחזור ולפרסם או להשתמש בחומרים אלה למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא רשות מפורשת בכתב מאת תנועת הצופים. יש לשמור ולקיים את כל זכויות היוצרים והודעות הקניין האחרות שימשיכו להופיע בחומר שתוריד. כל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של תנועת הצופים או של מוסדות וארגונים שתרמו לכתיבת התוכן ואין להשתמש בהם ללא הרשאה מפורשת בכתב של תנועת הצופים או כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה.

bottom of page